×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nemokama linija 8 800 00003

Norminiai aktai

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių, naudojamų ruošiant kraują ir jo komponentus, normų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 576 „Dėl Imunohematologinių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-63 „Dėl kraujo grupių žymėjimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V–268 „Dėl Vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu įteisintas Europos Komisijos Vaistų geros gamybos praktikos vadovas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie incidentus ir vietos saugos taisomuosius veiksmus (budrumas), susijusius su medicinos priemonėmis, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-83 „Dėl kraujo donorystės įstaigų tikrinimo ir kontrolės“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl Autologinei transfuzijai naudojamo kraujo ar kraujo komponentų ėmimo, ištyrimo, perdirbimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-687 „Dėl Susekamumo ir pranešimų sveikatos apsaugos ministerijai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo„;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiolognės priežiūros ir valdymo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1087 „Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl Kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-659 „Dėl Kraujo donorų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir Ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1186 „Dėl Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-518 „Dėl Gamybos licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir Geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1060 ,,Dėl Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-979 „Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-1292 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro įstatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-2297 ,,Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo“.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-12

____________________________________

Turite klausimų?

Turite klausimų mums? Nerandate norimo atsakymo DUK skiltyje? Norite susisiekti donorystės ar savanorystės klausimais? Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!

Klausti
Registracija
donorystei
×

Turite klausimų?

    Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai atsakyti į užklausą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų Asmens duomenų apsaugos politikoje aprašytomis taisyklėmis