×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nemokama linija 8 800 00003

Konkursai

SKELBIMAS VŠĮ NACIONALINIO KRAUJO CENTRO DONORŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS VADOVO PAREIGYBEI UŽIMTI

(Vilniaus m.)

 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai.

 1. Turėti aukštojo medicinos ir sveikatos mokslų studijų krypčių universitetinį ar socialinių mokslo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį medicinos ir sveikatos srityje.
 3. Mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės nustatytą trečiąją kalbos mokėjimo kategoriją.

 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai.

 1. Išmanyti ir gebėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktus ir LR teisės aktus, Centro direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius kraujo donorystę, laboratorinį kraujo bei jo komponentų ėminių ištyrimą, donorų atranką, kraujo paėmimą, kraujo ir jo komponentų ruošimą, ištyrimą, saugojimą, Geros gamybos praktikos principus, Kokybės vadybos standarto ISO 9001 2015 / LST EN ISO 9001:2015 principus, Centro vidaus tvarkos taisykles darbuotojams ir donorams, Centro darbuotojų elgesio kodeksą, Centro korupcijos prevencijos priemones, asmens duomenų apsaugos principus.
 2. Žinoti Centro veiklos struktūrą, darbo specifiką ir pobūdį.
 3. Žinoti Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos tarybos rekomendacijas, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvas ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius kraujo donorystę, donorų atranką ir kraujo bei jo komponentų ruošimą.
 4. Žinoti kraujo paėmimo, kraujo komponentų ruošimo principus.
 5. Mokėti vertinti donoro sveikatą, fizinę ir psichikos būklę.
 6. Žinoti laboratorinių donoro kraujo tyrimų (imunohematologinių, serologinių, molekulinių) principus ir mokėti vertinti rezultatus.
 7. Žinoti kraujo ir jo komponentų mikrobiologinio saugumo principus.
 8. Gebėti suteikti būtinąją medicinos pagalbą.
 9. Turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (Word, Excel, Outlook, interneto naršyklės).
 10. Gebėti analizuoti Skyriaus veiklą.
 11. Gebėti organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, mokėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, spręsti konfliktines situacijas, žinoti profesinės etikos reikalavimus.
 12. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pareigybės, kuriai skelbiamas konkursas, aprašymas.

 1. Donorų priėmimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vadovui pavaldūs Skyriaus
 2. Skyriaus vadovas, vykdydamas savo pareigas, privalo vadovautis galiojančiais LR teisės aktais, Centro įstatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis bei Donorų priėmimo skyriaus vadovo pareigine instrukcija. Skyriaus vadovas planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, užtikrina jam priskirtų funkcijų ir darbų savalaikį ir kokybiška vykdymą.
 3. Paskirsto ir deleguoja funkcijas pavaldiems darbuotojams.
 4. Analizuoja Skyriaus veiklos rezultatus.
 5. Organizuoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus, pasitarimus.
 6. Užtikrina horizontalius ryšius ir informacijos pasikeitimą tarp Centro skyrių pagal vykdomas funkcijas.
 7. Rengia Skyriaus darbą reglamentuojančių Kokybės vadybos sistemos dokumentų (procedūrų aprašų, instrukcijų ir eksploatavimo instrukcijų) projektus.
 8. Užtikrina Skyriaus aprūpinimą reikiamomis darbo priemonėmis, medžiagomis ir įranga bei racionalų jų naudojimą.
 9. Kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą.
 10. Dalyvauja nustatant rizikos veiksnius darbuotojų saugai ir sveikatai, pasiūlymus teikia asmeniui, atsakingam už darbų saugą ir sveikatą Centre.
 11. Dalyvauja Donorų atrankos ir kraujo paėmimo procesų rizikos vertinime ir validavime.
 12. Užtikrina epidemiologinės priežiūros, privalomojo epidemiologinio registravimo ir informacijos teikimo tvarkos reikalavimų vykdymą.
 13. Užtikrina informacijos Kraujo donorų registrui patikrą ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą.
 14. Užtikrina, kad kiekvienas Skyriaus darbuotojas būtų apmokytas atlikti savo tiesioginį darbą.
 15. Rūpinasi Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.
 16. Pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su Sveikatos apsaugos ministro ir Centro direktoriaus įsakymais, Kokybės vadybos ir kitais Skyriaus darbą reglamentuojančiais dokumentais.
 17.  Vertina galiojančius teisės aktus ir inicijuoja, teikia siūlymus, derina, tvirtina dėl teisės aktų pakeitimų:
  17.1. nacionalinių teisės aktų (įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kt.);
  17.2. įstaigos teisės aktų (Centro direktoriaus įsakymų);
  17.3. kokybės vadybos sistemos dokumentų (procedūrų aprašų, instrukcijų ir eksploatavimo instrukcijų).
 18. Kontroliuoja dokumentacijos pildymą Skyriuje.
 19. Informuoja Skyriaus darbuotojus apie Centre vykstančius pasikeitimus bei esamą padėtį.
 20. Vykdo kitas Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo medicinai pavestas užduotis ir teisėtus nurodymus.

 

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas.

 1. Laisvos formos prašymas dalyvauti konkurse.
 2. Gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
 3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos.
 4. Aktuali privačių interesų deklaracija, pateikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams, kopijos.

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 1. Nurodytus dokumentus pretendentas pateikia asmeniškai kreipdamasis į Centrą, registruotu paštu (jeigu siunčiama registruotu paštu – dokumentų pateikimo data yra gavimo Centre data) arba elektroniniu paštu (adresu nkcadministracija@lt), dokumentus pasirašydamas elektroniniu parašu.
 2. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų originalus, padaręs jų kopijas, Centras grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu.
 3. Jeigu dokumentai siunčiami paštu, registruotu laišku ar elektroniniu paštu, pateikiamos asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai Konkurso dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.
 4. Būtini pateikti dokumentai, teikiami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos (iki 2024 m. liepos 25 dienos įskaitytinai).

 

Konkurso metu bus taikomi vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis.

Darbo užmokestis- 3 483 EUR neatskaičius mokesčių

Turite klausimų?

Turite klausimų mums? Nerandate norimo atsakymo DUK skiltyje? Norite susisiekti donorystės ar savanorystės klausimais? Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!

Klausti
Registracija
donorystei
×

Turite klausimų?

  Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai atsakyti į užklausą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų Asmens duomenų apsaugos politikoje aprašytomis taisyklėmis