×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nemokama linija 8 800 00003

Donorų teisės ir pareigos

1. Donoro teisės:
1.1. gauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose ir NKC norminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas;
1.2. būti informuotas apie jam paslaugas teikiančio NKC asmens sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;
1.3. bet kuriuo metu pateikti klausimą ir suprantama forma gauti informaciją apie iš jo paimto kraujo ar kraujo sudėtinių dalių kiekį, galimą riziką, komplikacijas ir nepageidaujamas reakcijas;
1.4. duoti arba bet kuriuo metu atsisakyti duoti / atšaukti savo sutikimą duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių;
1.5. pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą susipažinti su Kraujo donorų registre saugomais jo pateiktais ir į Kraujo donorų registrą įrašytais duomenimis, įrašais savo medicininiuose dokumentuose, laboratorinių tyrimų rezultatais ir, nustačius pokyčius, būti nukreiptas specialisto konsultacijai ir tolimesniam stebejimui;
1.6. būti atleistas nuo darbo kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo dieną. Įmonių, įstaigų, organizacijų administracija neturi kliudyti darbuotojui kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo dieną išvykti į kraujo donorystės įstaigą (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio 4 dalis);
1.7. NKC registratūroje gauti NKC nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimą;
1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauti Donorystės žymūno, Nusipelniusio donoro pažymėjimą ar Garbės donoro vardą. Garbės donoras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti valstybinę pensiją;
1.9. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – PTIŽSAĮ) nustatyta tvarka pateikti skundą dėl jo teisių pažeidimo NKC;
1.10. į turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas donoro teises, atlyginimą PTIŽSAĮ nustatyta tvarka;
1.11. į privataus gyvenimo neliečiamumą bei į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);
1.12. susipažinti su NKC teikiamų mokamų paslaugų nomenklatūra;
1.13. reikalauti, kad NKC asmens sveikatos priežiūros specialistas pagal kompetenciją paaiškintų įrašų jo medicininiuose dokumentuose, Kraujo donorų registre prasmę ir, donorui argumentuotai bei teisėtai reikalaujant, panaikintų, ištaisytų, pakeistų netikslius, dviprasmiškus duomenis, nesusijusius su kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimu;
1.14. donoras, kuris reguliariai, tai yra ne mažiau kaip 8 kartus per paskutinius 24 mėnesius ir ne mažiau kaip 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių davė kraujo ir (ar) kraujo sudėtinių dalių, turi teisę reikalauti, kad gydytojo sprendimu jam būtų atliekamas profilaktinis feritino koncentracijos kraujyje tyrimas;
1.15. kitos teisės, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. Donoro pareigos:
2.1. privalomai susipažinti su jam pateiktomis Taisyklėmis, Informacija kraujo donorams, Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, informacine medžiaga donorams ir kitais NKC pateikiamais dokumentais, susipažinimą patvirtinti parašu Sutikimo formoje;
2.2. atvykęs duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių pateikti asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą. Donoras, pateikęs suklastotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3. gavęs visą pateiktą ir jį dominančią informaciją, parašu Sutikimo formoje patvirtinti sutikimą / nesutikimą duoti kraujo;
2.4. privalo bendradarbiauti su NKC asmens sveikatos priežiūros specialistais ir suteikti informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus donorui žinomus duomenis;
2.5. informuoti NKC apie bet kokį vėlesnį įvykį, dėl kurio anksčiau duotas kraujas ar kraujo sudėtinės dalys galėjo tapti nebetinkami transfuzijai tam, kad kraujo komponentai esantys NKC ekspedicijoje, nepatektų į gydymo įstaigas, o jau išdavus ir panaudojus kraujo komponentus, būtų galima atsekti recipientus, juos laiku ištirti ir taikyti profilaktines ar gydomąsias priemones;
2.6. vykdyti NKC asmens sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir nurodymus;
2.7. pagarbiai ir deramai elgtis su visais NKC darbuotojais ir kitais donorais;
2.8. laikytis asmens higienos ir vykdyti mitybos režimo reikalavimus;
2.9. NKC teikti tik teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją;
2.10. Kitos pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Donorui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo, kitų donorų ir recipientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo suteikti jam ar kitiems donorams kokybiškas paslaugas, kraujo donorystės procedūra gali būti nutraukta ir apie tai pranešta atitinkamoms institucijoms.

Turite klausimų?

Turite klausimų mums? Nerandate norimo atsakymo DUK skiltyje? Norite susisiekti donorystės ar savanorystės klausimais? Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!

Klausti
Registracija
donorystei
×

Turite klausimų?

    Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai atsakyti į užklausą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų Asmens duomenų apsaugos politikoje aprašytomis taisyklėmis